Събития
Зареди пролетта

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА „ЗАРЕДИ ПРОЛЕТТА” НА ГРАНД МОЛ ВАРНА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

1.1. Промоционалната игра „Зареди пролетта” (наричана по – долу „Промоцията” или „Играта“) се организира и провежда от „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА“ ЕООД, с ЕИК 148009056, със седалище и адрес на управление в град Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 2, Гранд Мол, ет. 2, административен офис  („Организатор на Играта”).

1.2. Настоящите Официални правила („Правилата“) уреждат правилата за провеждане на Играта. Правилата са достъпни на интернет страницата на Организатора http://www.grandmall-varna.com и на фейсбук страницата https://web.facebook.com/GrandMallVarna/ през целия период на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, както и да прекрати или удължи срока на Играта по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.grandmall-varna.com и на фейсбук страницата https://web.facebook.com/GrandMallVarna/.  В такива случаи на участниците в Играта не се дължи индивидуално оповестяване, нито каквото и да е обезщетение/компенсация. Играта по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана със социалната мрежа Facebook.

1.3. Официалните правила се прилагат за целия период на Играта във вида, в който са публикувани на адрес www.grandmall-varna.com и на фейсбук страницата https://web.facebook.com/GrandMallVarna. Участниците в Играта следва сами да проверяват за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин за внасяне на промени.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се провежда на територията на търговски център Гранд Мол Варна, намиращ се в гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 2 ( „Търговския център“).

2.2. Физическите лица заявяват желание за участие в Играта чрез показване през срока на Играта на касова бележка на щанд „Информация”, находящ се на партерния етаж в Търговския център, в рамките на работното време на щанда  –  всеки ден от 10:00 часа до 22:00 часа. Със заявяването на желание за участие в Играта физическите лица се съгласяват с изложените по-долу Официални правила и се задължават да ги спазват.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. В Играта има право да участва всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие в Играта е навършило 18 години, с местоживеене или пребиваване на територията на Република България, с изключение на следните лица: служителите на Търговския център и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Търговския център; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

РАЗДЕЛ 4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта има право да участва всяко физическо лице, което изпълнява кумулативно следните условия:

(1) отговаря на условията по Раздел 3. по-горе,

(2) през срока на Играта е направило покупка на минимална стойност 50 (петдесет) лева с вкл. ДДС от участващ в Играта търговски обект от Търговския център и разполага с валидна касова бележка съгласно настоящите Официални правила, и

(3) заявило е желание за участие в Играта по редът, определен в Официалните правила.

4.2. За избягване на съмнение се уточнява изрично, че в понятието „покупка“ не се включва заплащане на сметки за ползвани комунални услуги/консумативи като електричество, вода, топлоенергия, телефон, интернет, телевизия и други подобни услуги/консумативи в търговските обекти на телекомуникационните оператори и на касите на Изипей в Търговския център, както и касови бележки за платен паркинг и смяна на валута от обменно бюро Тавекс. Касови бележки от плащания на комунални услуги/консумативи и смяна на валута не могат да участват в Играта.

4.3. Участващи в Играта са всички търговски обекти в Търговския център.  Физическите лица имат право да се включат в Играта с покупки на стоки от всички търговски обекти, при ограничението по т.4.2. по – горе т.е. от търговските обекти на обменно бюро Тавекс, телекомуникационните оператори като A1, Теленор и Виваком могат да участват в Играта само касови бележки за покупка на стоки, но не и касови бележки за платени сметки.

4.4. За да придобие право на участие в Играта физическото лице следва да направи покупка (при ограничението по т.4.2. по – горе) на минимална стойност 50 лева с включен ДДС от един участващ в Играта търговски обект в Търговския център през срока на Играта. Покупката се удостоверява с издадена през срока на Играта валидна касова бележка на минимална стойност 50 лева с включен ДДС.

4.5. Една валидна касова бележка на минимална стойност 50 лева с включен ДДС, доказваща направена покупка от един участващ в Играта търговски обект през срока на Играта, има право да участва в Играта само веднъж т.е. дава право на едно участие.

4.6. Валидни касови бележки, имащи право на участие в Играта, са касовите бележки, които: (i) са издадени по надлежния ред от участващ в Играта търговски обекти от Търговския център; (ii) удостоверяват направена покупка на минимална стойност 50 лева с включен ДДС; (iii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки нито поправки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено върху тях (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин.

4.7. Физическо лице, направило покупка съгласно условията по т.4.4. и т.4.5. по – горе, което желае да участва в Играта, следва да заяви желанието си за участие като покаже през срока на Играта касовата си бележка на щанд „Информация”, находящ се на партерния етаж в Търговския Център, в рамките на работното време на щанда. Служител на щанда му предоставя безплатно Талон за участие, в който Талон физическото лице следва да попълни данни за датата и стойността на покупката си и номера на касовата бележка, както и личните си данни за кореспонденция, включително: три имена, телефон и адрес на електронна поща.

4.8. Преди попълване на Талона физическото лице следва внимателно да прочете текста в него, касаещ предоставянето на лични данни, необходими за участие на лицето в Играта. След като се запознае с този текст физическото лице взема решение дали желае да предостави личните си данни и да участва в Играта. Ако физическото лице не желае да предостави личните си данни и да попълни в Талона трите си имена, телефон и адрес на електронна поща, то не се включва в Играта. Попълването в Талона на трите имена, телефона и адреса на електронната поща на участника е необходимо условие за участие в Играта с оглед осъществяване на контакт от Организатора в случай на спечелване на награда.

4.9. Към попълнения Талон за участие в Играта физическото лице не прикрепя представената касовата бележка – същата се подпечатва на гърба от Организатора на Играта (представляван от служителя на щанд „Информация“) и се връща на участника. Подпечатаната касова бележка, с която участник участва в Играта, следва да се пази внимателно от него за срок от 30 (тридесет) дни след приключване на Играта и да се представи на Организатора при получаване на наградата и/или при поискване от Организатора.

4.10. След попълване и подписване на Талона физическото лице следва да пусне Талона в специално подготвената кутия (урна) поставена на щанд „Информация“ в Търговския център, с което се включва в томболата за теглене на наградите от Играта.

4.11. С попълването и подписването на Талона и пускането му в урната на Играта физическото лице:

(1) се съгласява попълнените в Талона негови лични данни да бъдат съхранявани и обработвани съгласно изискванията на българското и европейското законодателство единствено за целите на провеждане на Играта, в съответствие с настоящите Официални Правила;

(2) потвърждава, че съгласието му е дадено свободно, информирано и доброволно, като необходимо условие за неговото участие в Играта;

(3) потвърждава, че е запознато с целта и средствата на обработка на личните му данни, с доброволния характер на предоставянето на данните, със законните си права, включително правото на достъп и на коригиране на събраните данни, правото да оттегля съгласието си по всяко време, правото да поиска личните му данни да бъдат изтрити, и с всички останали права, с които разполага по силата на приложимата нормативна уредба.

4.12. В томболата на Играта се включват единствено валидни попълнени и подписани Талони, пуснати в урната на Играта през срока на Играта.

4.13. Всяко физическо лице има право на многократно участие в Играта чрез пускане в урната на Играта на валидни Талони, основаващи се на извършени различни покупки от търговските обекти в Търговския център в срока на Играта, за които са издадени различни касови бележки, съгласно настоящите Официални Правила.

4.14. Валидни Талони са тези, които: (i) са подадени от физическо лице, отговарящо на изискванията на Раздел 3. и Раздел 4. от тези Официални Правила, което е участвало в Играта съгласно изискванията на Официалните Правила; (ii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организатора (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин; (iii) са надлежно попълнени с всички изискани данни във всички полета и са подписани от участника.

4.15. При непълни или неверни данни на участника в Талона участието му в Играта се счита за невалидно. Невалидни са също участия с Талони различни от тези, отпечатани и предоставяни от Организатора. Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

4.16. Организаторът на Играта си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Играта, да анулира участието на всеки участник, взел участие при нарушение на настоящите Официални Правила, като в такъв случай Организаторът не дължи никакво обезщетение или компенсация на анулирания участник.

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ И СРОК НА ИГРАТА

5.1. Наградите са 4 броя iPhone 15 и 400 ваучера за пазаруване в различни обекти в Гранд Мол, разпределени както следва:

 • 4 броя iPhone 15
 • 4 ваучера x 400 лв. от Technomarket
 • 60  ваучера х 100 лв. от Fan Point, Replay, Swarovski, Humanic, My Silver  
 • 184 ваучера х 50 лв. от Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Seven Seconds, Reni, Kinderland, English home, The Body shop, S Gifts, Parfois, Massimo Dutti, Oysho
 • 60 двойни билета за кино от Кино Арена
 • 20 ваучера х 30 лева от Orange and Flowers romance
 • 72 ваучера за хапване от Health store, Hans&Grethel, Chiken King, LeChef, Kebapa Papa, Subway

5.2. Срок за провеждане и участие в Играта : 15 март – 28 април 2024 година

Срок за теглене на наградите:

5.3. В края на всяка седмица от април месец в 21:00 часа на лотариен принцип се теглят печелившите от Играта, както следва:

- Седмица 1 – 07 април 2024 година:

 • 1 х iPhone 15
 • 1 ваучер x 400 лв. от Technomarket
 • 15 ваучера х 100 лв. от Fan Point, Replay, Swarovski, Humanic, My Silver  
 • 46 ваучера х 50 лв. от Zara, Bershka, Stradivarius, Seven Seconds, Reni, Kinderland, English home, The Body shop, S Gifts, Parfois, Oysho, Massimo Dutti
 • 15 двойни билета за кино от Кино Арена
 • 5 ваучера х 30 лева от Orange and Flowers romance
 • 18 ваучера за хапване от Health store, Hans&Grethel, Chiken King, LeChef, Kebapa Papa, Subway
 • Седмица 2 – 14 април 2024 година:
 • 1 х iPhone 15
 • 1 ваучер x 400 лв. от Technomarket
 • 15 ваучера х 100 лв. от Fan Point, Replay, Swarovski, Humanic, My Silver  
 • 46 ваучера х 50 лв. от Zara, Stradivarius, Seven Seconds, Reni, Kinderland, English home, The Body shop, S Gifts, Parfois, Oysho, Massimo Dutti
 • 15 двойни билета за кино от Кино Арена
 • 5 ваучера х 30 лева от Orange and Flowers romance
 • 18 ваучера за хапване от Health store, Hans&Grethel, Chiken King, LeChef, Kebapa Papa, Subway
 • Седмица 3 - 21 април 2024 година:
 • 1 х iPhone 15
 • 1 ваучер x 400 лв. от Technomarket
 • 15 ваучера х 100 лв. от Fan Point, Replay, Swarovski, Humanic, My Silver  
 • 46 ваучера х 50 лв. от Zara, Stradivarius, Seven Seconds, Reni, Kinderland, English home, The Body shop, S Gifts, Parfois, Oysho, Massimo Dutti
 • 15 двойни билета за кино от Кино Арена
 • 5 ваучера х 30 лева от Orange and Flowers romance
 • 18 ваучера за хапване от Health store, Hans&Grethel, Chiken King, LeChef, Kebapa Papa, Subway

-Седмица 4- 28 април 2024 година:

 • 1 х iPhone 15
 • 1 ваучер x 400 лв. от Technomarket
 • 15 ваучера х 100 лв. от Fan Point, Replay, Swarovski, Humanic, My Silver  
 • 46 ваучера х 50 лв. от Zara, Bershka, Stradivarius, Seven Seconds, Reni, Kinderland, English home, The Body shop, S Gifts, Parfois, Oysho, Massimo Dutti
 • 15 двойни билета за кино от Кино Арена
 • 5 ваучера х 30 лева от Orange and Flowers romance
 • 18 ваучера за хапване от Health store, Hans&Grethel, Chiken King, LeChef, Kebapa Papa, Subway

5.4. В срок от 24 часа Организаторът се свързва с всеки един печеливш участник на електронния адрес, попълнен в Талона му за участие. Имената на печелившите ще бъдат обявени на интернет страницата на Организатора http://www.grandmall-varna.com. Организаторът на играта не носи отговорност в случай на предоставени невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

5.5. Всеки един печеливш участник следва да потърси и получи наградата си в 15-дневен срок след датата на уведомяването съгласно чл.5.3. по – горе, като при неспазване на срока Организаторът се освобождава от задължение да предостави наградата, а спечелилият участник губи правото си да получи спечелената от него награда. За получаване на наградата всеки един печеливш участник следва да се яви в срока по предходното изречение на щанд „Информация“ на партерния етаж в Гранд Мол Варна в град Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 2. Наградата се получава чрез подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, изготвен предварително от Организатора и предоставен на всеки един печеливш участник безплатно.

5.6. Организаторът на играта не носи отговорност пред участниците, които не се явят в срок за получаване на наградата.

5.7. Ако наградата не може да бъде предоставена на спечелилия участник по причини, независещи от Организатора, или ако спечелилият не поиска получаването на наградата съгласно реда определен по - горе, или ако спечелилият откаже получаването на наградата, то спечелилият участник губи правото си да получи спечелената награда.

5.8. Ако на по – късен етап се установи, че участието на спечелилия участник е в нарушение на настоящите Официални Правила, то спечелилия участник губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или консумирал той следва да я върне на Организатора или да изплати левовата и равностойност.

РАЗДЕЛ 6. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

6.1. Награди ще се предоставят единствено на участници, които:

- имат право да участват в Играта;

- участвали са в Играта при спазване на всички условия в настоящите Официални Правила (включително са направили покупка съгласно изискванията на настоящите Официални Правила);

- представили са свой документ за самоличност и своята валидна касова бележка пред Организатора при поискване;

- поискали са наградата си в установения срок на щанд „Информация” в Гранд Мол Варна и са попълнили и подписали приемо-предавателен протокол за получаване на наградата.

6.2. Участник, който (1) при поискване не покаже или покаже неавтентичен/неистински документ за самоличност, или (2) представи невалидна, подправена или неотговаряща на изискванията на настоящите Официални Правила касова бележка и и/или при поискване не може да представи оригинала на касовата бележка, с която е взел участие в Играта, или (2) е участвал в Играта в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Играта, нито да получи награда,.

РАЗДЕЛ 7. ОТГОВОРНОСТ

7.1. Организаторът на Играта не носи отговорност за участия, извършени от физически лица, които нямат право да участват в Играта или които са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

7.2. Организаторът не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Играта, предявени след срока на Играта, нито относно претенции за получаване на награда, непредявени в срок и съгласно изискванията на настоящите Официални Правила, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

7.3. Организаторът не е длъжен да предоставя награда на спечелил участник, предявил претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.

7.4. Организаторът не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху касовите бележки. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът на Играта дава наградите на участници, които отговарят на условията на Официалните Правила.

7.5. Организаторът не носи отговорност дали и при какви условия печелившите участници ще реализират наградите, както и не носи отговорност за каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградата. Организаторът не поема никакви допълнителни ангажименти към участниците в Играта, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

7.6. Организаторът на Играта не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).

7.7. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми като срив на информационната система, прекъсване на ел.захранването, техническа неизправност на компютъра, използван от участника, за неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да е причини, нито за възможността или невъзможността на участниците да се свържат с определен интернет сървър.

РАЗДЕЛ 8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Обработката на лични данни на участниците в Играта се извършва от дружеството „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД с ЕИК 131343915 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ 2, Гранд Мол, ет.2, административен офис, въз основа на сключен договор с Организатора на Играта. „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД е администратор на лични данни регистриран в Комисията за защита на личните данни и дейността му е приведена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Фирмените политики, процедури и правила на „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД във връзка със защита на личните данни са публикувани на страницата www.grandmall-varna.com и участниците имат задължението да се запознаят с тях преди участие в Играта и да дадат своето съгласие за обработване на предоставените лични данни от „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД във връзка с Играта. Въпроси и молби свързани със защита на личните данни могат да се отправят на адреса на дружеството, посочен по – горе, или по електронна поща на адрес: office@grandmall-varna.com. Анонимни съобщения не се разглеждат.

8.2. Личните данни на участниците в Играта (три имена, ЕГН, телефон и електронна поща на лицето) се събират и обработват единствено за целите на попълване на Талон за участие, осъществяване на връзка от Организатора с печеливш участник и съставяне на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ получаването на наградата.

8.3. С включването си в настоящата Игра участниците се считат за информирани и приемат, че:

- Ако участник спечели награда от Играта и желае да я получи, като необходимо условие за получаването на наградата той следва да предостави личните си данни (три имена и ЕГН) за попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ получаването на наградата;

- Ако изберат да предоставят личните си данни участниците го правят свободно, информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД с ЕИК 131343915 в качеството си на администратор на лични данни да съхранява и обработва предоставените лични данни за целите на Играта съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.

- Участниците потвърждават, че са запознати с: целта и средствата на обработка на личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; правото им да поискат личните ми данни да бъдат изтрити; и с всички останали права, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба. Участниците могат да упражнят правата си съгласно предходното изречение, като изпратят писмено искане до Организатора на Играта на адрес: office@grandmall-varna.com. Анонимни съобщения не се разглеждат от Организатора.

- Личните данни на печеливш участник ще бъдат заличени след изтичане на 1 (една) година от  края на срока на Играта, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок или не е налице друго основание за обработването им (например счетоводно или данъчно). Личните данни на непечелившите участници ще бъдат унищожени по контролиран начин незабавно след срока на Играта.

- „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД и неговите представители не събират и не обработват други лични данни на участниците, освен минимално необходимите, предвидени в тези Официални Правила. Всякакво друго извън горепосоченото събиране и обработване на лични данни за участници в Играта е неоторизирано и в нарушение на настоящите Официални Правила. Участниците могат да подадат сигнал за нарушение до КЗЛД и до Организатора на Играта на адрес: office@grandmall-varna.com. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

- Организаторът на Играта и „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД не носят отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни от трети лица.

- За неуредените в настоящите Официалните Правила въпроси свързани с обработката на лични данни се прилага Политиката за защита на личните данни на „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД, достъпна на http://www.grandmall-varna.com в раздел Прес център / Фирмени политики, процедури и правила. За въпроси, отнасящи се до обработването на личните данни, които не са уредени в настоящите Официалните Правила, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

9.1. Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални придобивки.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

10.1. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време в случай, че настъпят технически причини, промени в законодателството, разпореждания на компетентни органи, материални злоупотреби, нарушения на Официалните Правила, форсмажорни или други извънредни обстоятелства. Прекратяването на Играта се обявява по реда, посочен в т.1.2. по-горе. В тези случаи на участниците не се дължи никакво обезщетени или компенсация за участието им в Играта. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи от участниците, резултат от такова прекратяване на Играта.

РАЗДЕЛ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

11.1. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и участниците в нея се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение спорът се отнася до компетентния съд в гр. Варна. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

РАЗДЕЛ 12. ПУБЛИЧНОСТ

12.1. С участието си в настоящата Игра участниците предоставят изричното си съгласие в случай на получаване на награда техните имена, предоставени лични данни и снимки да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни или други рекламни материали на Гранд Мол Варна, като последният не дължи заплащане за това.

12.2. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В такива случаи решението и действията на Организатора не подлежат на протест или обжалване.

 

Организаторът желае успех на всички участници!

Дата:
15 Март - 28 Април, 2024
Час:
10:00 - 22:00
Други събития