Събития
Официални правила на кампанията

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „С ТОПЛИНАТА НА ГРАНД МОЛ“

 

Кампанията “ С ТОПЛИНАТА НА ГРАНД МОЛ“ (наричана по долу „Кампанията“), се организира и провежда от „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА“ ЕООД, с ЕИК 148009056, със седалище и адрес на управление в град Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 2, Гранд Мол, ет. 2, административен офис, наричано за краткост „Организатор”. Участниците в Кампанията се съгласяват с изложените тук по – долу правила за провеждане и се задължават да ги спазват.

Настоящите Официални правила („Правилата“) уреждат правилата за провеждане на Кампанията. Правилата са достъпни на интернет страницата на Организатора http://www.grandmall-varna.com през целия период на Кампанията. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, както и да прекрати или удължи срока на Кампанията по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.grandmall-varna.com. В такива случаи на участниците в Кампанията не се дължи индивидуално оповестяване, нито каквото и да е обезщетение/компенсация във връзка с промените/допълненията на Правилата. Кампанията по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана със социалната мрежа Фейсбук.

I. СРОК, ТЕРИТОРИЯ, НАГРАДИ И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

1. Кампанията се провежда в периода от 15.10.2021г. до изчерпване на количествата на осигурените от Организатора предметни награди.

2. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

3. Предметните награди са:

– червено вино;

-  топло одеало;

- билков чай;

- чаша за чай с бамбукова подложка и лъжичка;

4. Право на участие в Кампанията има всяко лице, направило покупка в търговски център Гранд Мол Варна в периода от 15 Октомври 2021г. нататък до изчерпване на количествата на осигурените предметни награди, което към датата на заявяване на желание за участие в Кампанията е навършило 18 години, с изключение на следните лица: служителите на Търговския център и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Търговския център; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

5. В Кампанията могат да участват касови бележки за покупка от всички търговски обекти в Гранд Мол Варна.

*За избягване на съмнение се уточнява изрично, че в понятието „покупка“ не се включва заплащане на сметки за ползвани комунални услуги/консумативи като електричество, вода, топлоенергия, телефон, интернет, телевизия, обмяна на валута и други подобни услуги/консумативи в търговските обекти на телекомуникационните оператори, на касите на Изипей в Търговския център и обменно бюро Тавекс. Касови бележки от плащания на комунални услуги/консумативи, обмяна на валута,  ресторанти и заведения за бързо хранене не могат да участват в Кампанията.

Касови бонове от покупки в супермаркет „БУЛМАГ“  също не могат да участват в Кампанията.

Касови бонове на стойност над 50 лв. печелят:

1. Чаша за чай и кутия билков чай

Касови бонове на стойност над 100 лв. печелят:

1. Топло одеало (различни цветове според наличностите) и бутилка червено вино

5. Клиентите следва да представят касовите си бонове, в деня на покупката и отговарящи на изискванията по точка 4 по – горе, на информационен щанд на Гранд Мол Варна, откъдето получават предметната си награда, а на гърба на касовия бон служител на информационен щанд поставя печат, удостоверяващ получаването на наградата.

* Касови бонове със задна дата и видимо намачкани и замърсени такива не се приемат.

6. Организаторът раздава до 100 броя предметни награди на ден. Организаторът не носи отговорност ако тази бройка предметни награди се окаже недостатъчна за награждаване на всички клиенти, представили касови бонове през съответния ден – в такъв случай награди печелят първите клиенти до изчерпване на дневния лимит.

II. ЛИЧНИ ДАННИ

7. За целите на Кампанията “ С ТОПЛИНАТА НА ГРАНД МОЛ“ Организаторът не събира и не обработва лични данни. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни от трети лица.

III. ДРУГИ УСЛОВИЯ

8. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Кампанията и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност да се постигне споразумение – чрез намесата на компетентните органи.

9. Организаторът не носи отговорност за щети, вреди, загуби, травми или повреди нанесени на участник или на неговото имущество по време на или във връзка с участието му в Кампанията.

Дата:
15 - 31 Октомври, 2021
Час:
10:00 - 21:00
Други събития