Събития
Морето е твое!

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА „МОРЕТО Е ТВОЕ“

НА ГРАНД МОЛ ВАРНА

Играта “ МОРЕТО Е ТВОЕ“ (наричана по долу „Играта“) на Гранд Мол Варна, се организира и провежда от „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА“ ЕООД, с ЕИК 148009056, със седалище и адрес на управление в град Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 2, Гранд Мол, ет. 2, административен офис, наричано за краткост „Организатор”. Участниците в играта се съгласяват с изложените тук по – долу правила за провеждане и се задължават да ги спазват.

Настоящите Официални правила („Правилата“) уреждат правилата за провеждане на Играта. Правилата са достъпни на интернет страницата на Организатора http://www.grandmall-varna.com през целия период на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, както и да прекрати или удължи срока на Играта по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.grandmall-varna.com. В такива случаи на участниците в Играта не се дължи индивидуално оповестяване, нито каквото и да е обезщетение/компенсация във връзка с промените/допълненията на Правилата. Играта по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана със социалната мрежа Фейсбук.

I. СРОК, ТЕРИТОРИЯ, НАГРАДИ И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Играта се провежда в периода от 01.07.2021г. до изчерпване на количествата на осигурените от Организатора предметни награди.

2. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3. Предметните награди са:

– големи плажни хавлии;

-  малки хавлиени кърпи за лице;

- надуваем дюшек във форма на ананас;

- надуваеми топки;

- надуваеми възглавници;

- плажни чанти;

- спортни бутилки.

4. Право на участие в Играта има всяко лице, направило покупка в търговски център Гранд Мол Варна в периода от 01 Юли 2021г. нататък до изчерпване на количествата на осигурените предметни награди, което към датата на заявяване на желание за участие в Играта е навършило 18 години, с изключение на следните лица: служителите на Търговския център и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Търговския център; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

5. В Играта могат да участват касови бележки за покупка от всички търговски обекти в Гранд Мол Варна.

*За избягване на съмнение се уточнява изрично, че в понятието „покупка“ не се включва заплащане на сметки за ползвани комунални услуги/консумативи като електричество, вода, топлоенергия, телефон, интернет, телевизия, обмяна на валута и други подобни услуги/консумативи в търговските обекти на телекомуникационните оператори, на касите на Изипей в Търговския център и обменно бюро Тавекс. Касови бележки от плащания на комунални услуги/консумативи, обмяна на валута,  ресторанти и заведения за бързо хранене не могат да участват в Играта.

Касови бонове от покупки в супермаркет „БУЛМАГ“ могат да участват в Играта.

Касови бонове на стойност поне 60 лв. печелят една от следните награди (според наличностите):

Вариант 1. Малка хавлиена кърпа за лице и топка

Вариант 2. Топка и възглавница

Касови бонове на стойност поне 120 лв. печелят една от следните награди (според наличностите):

Вариант 1. Дюшек ананас

Вариант 2. Плажна чанта и бутилка за вода

Вариант 3. Голяма плажна хавлия и надуваема възглавница

5. Клиентите следва да представят касовите си бонове, отговарящи на изискванията по точка 4 по – горе, на информационен щанд на Гранд Мол Варна, откъдето получават предметната си награда, а на гърба на касовия бон служител на информационен щанд поставя печат, удостоверяващ получаването на наградата.

6. Организаторът раздава до 100 броя предметни награди на ден. Организаторът не носи отговорност ако тази бройка предметни награди се окаже недостатъчна за награждаване на всички клиенти, представили касови бонове през съответния ден – в такъв случай награди печелят първите клиенти до изчерпване на дневния лимит.

II. ЛИЧНИ ДАННИ

7. За целите на Играта “ МОРЕТО Е ТВОЕ“ Организаторът не събира и не обработва лични данни. Организаторът на Играта не носи отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни от трети лица.

III. ДРУГИ УСЛОВИЯ

8. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност да се постигне споразумение – чрез намесата на компетентните органи.

9. Организаторът не носи отговорност за щети, вреди, загуби, травми или повреди нанесени на участник или на неговото имущество по време на или във връзка с участието му в Играта.

Дата:
01 - 31 Юли, 2021
Час:
10:00 - 22:00
Локация:
Информационен щанд
Други събития