Прес център
Официални правила на

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

1.1. Промоционалната игра „Игрите на есента” (наричана по – долу „Промоцията” или „Играта“) се организира и провежда от „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА“ ЕООД, с ЕИК 148009056, със седалище и адрес на управление в град Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 2, Гранд Мол, ет. 2, административен офис  („Организатор на Играта”).

1.2. Настоящите Официални правила („Правилата“) уреждат правилата за провеждане на Играта. Правилата са достъпни на интернет страницата на Организатора http://www.grandmall-varna.com и на фейсбук страницата https://web.facebook.com/GrandMallVarna/ през целия период на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, както и да прекрати или удължи срока на Играта по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.grandmall-varna.com и на фейсбук страницата https://web.facebook.com/GrandMallVarna/.  В такива случаи на участниците в Играта не се дължи индивидуално оповестяване, нито каквото и да е обезщетение/компенсация. Играта по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана със социалната мрежа Facebook.

1.3. Официалните правила се прилагат за целия период на Играта във вида, в който са публикувани на адрес www.grandmall-varna.com и на фейсбук страницата https://web.facebook.com/GrandMallVarna. Участниците в Играта следва сами да проверяват за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин за внасяне на промени.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ИГРАТА

2.1. Играта се провежда на територията на търговски център Гранд Мол Варна, намиращ се в гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 2 ( „Търговския център“).

2.2. Играта се провежда в периода от 01.10.2020г. до 15.11.2020г. включително. Печелившите участници на награди от Играта и се теглят на    23.11.2020г. съгласно регламента и условията тук по – долу.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. В Играта има право да участва всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие в Играта е навършило 18 години, с местоживеене или пребиваване на територията на Република България, с изключение на следните лица: служителите на „Оркид Мулти Комплекс - Варна“ ЕООД с ЕИК 148009056 и на „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД с ЕИК 131343915 и членовете на техните семейства.

РАЗДЕЛ 4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта има право да участва всяко физическо лице, което изпълнява кумулативно следните условия:

(1) отговаря на условията по Раздел 3. по-горе,

(2) през срока на Играта е направило покупка от търговските обекти, участващи в Играта, които са заведенията за хранене и хранителните магазини и щандове на територията на Гранд Мол Варна, включително: всички заведения за хранене, ресторанти и кафенета в търговския център; супермаркет „БУЛМАГ“; фирмен магазин „ДОБРОТИЦА“; щанд за мед „ПЧЕЛИН ШЕРБА“; всички временни щандове за вино, месни, млечни и други хранителни продукти разположени на ет.2 в търговския център и разполага с валидна касова бележка съгласно настоящите Официални правила, и

(3) заявило е желание за участие в Играта по редът, определен в Официалните правила.

4.2. Касови бележки от нехранителните магазини/ обекти и касови бележки за плащания на комунални услуги/консумативи в Гранд Мол Варна не могат да участват в Играта.

4.3. Валидни касови бележки, имащи право на участие в Играта, са касовите бележки, които: (i) са издадени по надлежния ред от участващ в Играта търговски обект от Търговския център; (ii) удостоверяват направена покупка без значение каква е нейната стойност; (iii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки нито поправки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено върху тях (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин.

4.4. Една валидна касова бележка, доказваща направена покупка от един участващ в Играта търговски обект през срока на Играта, има право да участва в Играта само веднъж т.е. дава право на едно участие.

4.5. Физическо лице, направило покупка съгласно условията по – горе, което желае да участва в Играта, следва да постави касовата си бележка в специален талон – плик, обозначен с надпис „Спечели в игрите на есента“, какъвто ще се предоставя безплатно в търговските обекти, участващи в Играта, както и на други места в Търговския център по преценка на Организатора. На талон – пликът физическото лице следва да попълни четливо личните си данни за кореспонденция: три имена, телефон и адрес на електронна поща, след което да се подпише на указаното място и да сгъне по указания начин талон – пликът с поставената вътре касова бележка и да пусне така подготвения талон – плик в една от петте урни (кутии), предназначени за Играта и поставени на следните места в Търговския център: една урна на ет. -2 (минус две) на Търговския център пред супермаркет „БУЛМАГ“ и четири урни на ет.2 (две) на Търговския център.

4.6. Преди попълване на талон - плика физическото лице следва внимателно да прочете текста в него, касаещ предоставянето на лични данни, необходими за участие на лицето в Играта. След като се запознае с този текст физическото лице взема решение дали желае да предостави личните си данни и да участва в Играта. Ако физическото лице не желае да предостави личните си данни и да попълни в Талона трите си имена, телефон и адрес на електронна поща, то не се включва в Играта. Попълването в Талона на трите имена, телефона и адреса на електронната поща на участника е необходимо условие за участие в Играта с оглед осъществяване на контакт от Организатора в случай на спечелване на награда.

4.7. С попълването и подписването на талон - плика и пускането му в урната на Играта физическото лице:

(1) се съгласява попълнените в Талона негови лични данни да бъдат съхранявани и обработвани съгласно изискванията на българското и европейското законодателство единствено за целите на провеждане на Играта, в съответствие с настоящите Официални Правила;

(2) потвърждава, че съгласието му е дадено свободно, информирано и доброволно, като необходимо условие за неговото участие в Играта;

(3) потвърждава, че е запознато с целта и средствата на обработка на личните му данни, с доброволния характер на предоставянето на данните, със законните си права, включително правото на достъп и на коригиране на събраните данни, правото да оттегля съгласието си по всяко време, правото да поиска личните му данни да бъдат изтрити, и с всички останали права, с които разполага по силата на приложимата нормативна уредба.

4.8. В томболата на Играта се включват единствено валидни попълнени и подписани талони, пуснати в урните на Играта през срока на Играта.

4.9. Всяко физическо лице има право на многократно участие в Играта на основание на извършени различни покупки от търговските обекти, участващи в Играта, за които са издадени различни касови бележки, съгласно настоящите Официални Правила.

4.10. Валидни талон - пликове са тези, които: (i) са подадени от физическо лице, отговарящо на изискванията на Раздел 3. и Раздел 4. от тези Официални Правила, което е участвало в Играта съгласно изискванията на Официалните Правила; (ii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организатора (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин; (iii) са надлежно попълнени с всички изискани данни във всички полета и са подписани от участника.

4.11. При непълни или неверни данни на участника в талон - плика участието му в Играта се счита за невалидно. Невалидни са също участия с талон - пликове различни от тези, отпечатани и предоставяни от Организатора за Играта. Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

4.12. Организаторът на Играта си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Играта, да анулира участието на всеки участник, взел участие при нарушение на настоящите Официални Правила, като в такъв случай Организаторът не дължи никакво обезщетение или компенсация на анулирания участник.

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ В ИГРАТА

5.1. Наградите в Играта са следните:

  1. Екскурзия до Истанбул за двама с включени самолетни билети и 3 (три) нощувки в хотел за двама до края на 2021г.;
  2. Екскурзия до Виена за двама с включени самолетни билети и 3 (три) нощувки в хотел за двама до края на 2021г.;
  3. Едноседмична почивка за двама в хотел Естрея Резиденс в к.к. Св. Св. Константин и Елена през лято 2021г.;
  4. Два SPA уикенда за двама в хотел Естрея Резиденс в к.к. Св. Св. Константин и Елена до края на 2021г.;
  5. Пет ваучера по 50 лв. за пазаруване в супермаркет „Булмаг“ в Гранд Мол Варна;
  6. Три куверта по 30 лв. за консумация в ресторант „Годзила“ в Гранд Мол Варна;
  7. Двадесет ваучера по 5 лв. за консумация в ресторант „Чикън Кинг“ в Гранд Мол Варна;
  8. Ваучер на стойност от 50 лв. за вечеря за двама в ресторант „Немо“ на Морска Гара гр. Варна;
  9. Ваучер на стойност от 50 лв. за вечеря за двама в ресторант „Немо“ в Евксиноград;

(10) Ваучер на стойност 20 лв. за пазаруване във фирмен магазин „Добротица“ в Гранд Мол Варна;

(11) Кошница с продукти от асортимента на фирмен магазин „Добротица“ на стойност 50 лв.;

(12) Цяло агне (прясно месо) осигурено от фирмен магазин „Добротица“ в Гранд Мол Варна;

(13) Десет ваучера по 15 лв. за консумация в ресторант „“ в Гранд Мол Варна;

(14) Седем комплекта плажни чадъри "Ариана" осигурени от "Хайникен"

(15) Кошница с пчелни продукти от Пчелин „Шерба“;

(16) Двадесет ваучера по 10 лв. за консумация в ресторант „“ в Гранд Мол Варна;

(17)Десет ваучера по 20 лв. за консумация в заведение „“ в Гранд Мол Варна;

(18) Ваучер на стойност 100 лв. за консумация в ресторант „“ в Гранд Мол Варна

(19) Пет ваучера по 10 лв. за консумация в ресторант „“ в Гранд Мол Варна;

(20) Кошница с месни продукти осигурена от фирмен щанд „Лозето“;

(21) Селекция от вина осигурена от винарна „“;

(22) Селекция от вина осигурена от изба „Варна“;

(23) Селекция от вина осигурена от изба „Белоградец“;

(24) Селекция от вина осигурена от изба „Старо Оряхово“.

(25) Пет ваучера по 10 лв. за консумация в заведение „“ в Гранд Мол Варна;

(26) Пет ваучера по 10 лв. за консумация в заведение „ в Гранд Мол Варна;

5.2. Наградите са осигурени от Организатора на Играта.

5.3. Печелившите участници от Играта се определят чрез томбола на 23.11.2020г.

Томболата за първите пет от гореизброените награди, а именно: Екскурзия до Истанбул за двама с включени самолетни билети и 3 (три) нощувки в хотел за двама през 2020г. или 2021г.; Екскурзия до Виена за двама с включени самолетни билети и 3 (три) нощувки в хотел за двама през 2020г. или 2021г.; Едноседмична почивка за двама в хотел Естрея Резиденс в к.к. Св. Св. Константин и Елена през лято 2021г. и два SPA уикенда за двама в хотел Естрея Резиденс в к.к. Св. Св. Константин и Елена се провежда в присъствието на Нотариус, като освен първо теглене на печеливш участник в томболата се прави още едно теглене за определяне на резервен печеливш участник.

За останалите награди тегленето на печеливш участник се извършва от Организатора на Играта или определено от него лице.

В деня на провеждане на томболата или най – късно на следващия работен ден Организаторът на играта се свързва с печелившите участници по телефона и на електронния адрес, попълнени в талон - плика за участие. Имената на изтеглените печеливши и резервни печеливши участници ще бъдат обявени на интернет страницата на Организатора http://www.grandmall-varna.com и фейсбук страницата https://web.facebook.com/GrandMallVarna/. Организаторът на играта не носи отговорност в случай, че участникът е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт и Организаторът не може да осъществи контакт с него.

5.4. Печелившият участник следва да потърси и получи наградата си в 10-дневен срок след датата на уведомяването му съгласно чл.5.3. по – горе, като при неспазване на срока Организаторът се освобождава от задължение да предостави наградата, а спечелилият участник губи правото си да получи спечелената от него награда. За получаване на наградата печелившият участник следва да се яви в срока по предходното изречение на щанд „Информация“ на партерния етаж в Гранд Мол Варна в град Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 2. Наградата се получава чрез подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, изготвен предварително от Организатора и предоставен на печелившия участник безплатно. Протоколът се съставя и подписва от Организатора и печелившия участник в 2 еднообразни оригинални екземпляра - по един оригинален екземпляр за всяка от подписалите го страни. След съставяне и подписване на приемо - предавателния протокол по описания ред Организаторът предоставя наградата на печелившия участник.

5.5. Организаторът на играта не носи отговорност пред участниците, които не се явят в срок за получаване на наградата.

5.6. Ако наградата не може да бъде предоставена на спечелилия участник по причини, независещи от Организатора, или ако спечелилият не поиска получаването на наградата съгласно реда определен по - горе, или ако спечелилият откаже получаването на наградата, то спечелилият участник губи правото си да получи спечелената награда и това право преминава върху изтегления резервен участник (ако е приложимо). В такъв случай Организаторът осъществява контакт по телефон и електронна поща с изтегления резервен участник, който получава право да получи наградата по реда описан в т.5.4. по – горе. По отношение на резервните печеливши участници се прилагат всички правила и условия за печеливши участници, определени в тези Официални Правила.

5.7. Ако на по – късен етап се установи, че участието на спечелилия участник е в нарушение на настоящите Официални Правила, то спечелилия участник губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или консумирал той следва да я върне на Организатора или да изплати левовата и равностойност.

5.8. Спечелилият награда няма право да прехвърля, заменя или да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.

5.9. Спечелилите награди екскурзии в чужбина свободно избират свой придружител за екскурзията, без ограничение. В наградата се включва: спечелената екскурзия, самолетни билети за двама с включена цена за багаж от авиокомпания „BULGARIA AIR“, 3 (три) нощувки в хотел за двама, сума от по 100 лв. или еквивалента на сумата в чужда валута (според спечелената екскурзия) за спечелилият наградата и неговия придружител, предоставена от обменно бюро „TAVEX“ за закупуване на сувенир от дестинацията на екскурзията. Спечелилият наградата и неговия придружител следва си да закупят сувенири, символизиращи дестинацията на екскурзията, и да си направят снимки с тези сувенири на популярно туристическо място в дестинацията. Преди или незабавно след връщането си в РБългария спечелилият наградата и неговия придружител следва изпратят снимките на Организатора на адрес: office@grandmall-varna.com с цел публикуване на снимките на интернет страницата на Организатора http://www.grandmall-varna.com и на фейсбук страницата https://web.facebook.com/GrandMallVarna/, за което публикуване спечелилият наградата и неговия придружител дават предварително и безусловно своето съгласие като необходимо условие за получаване на наградата.

РАЗДЕЛ 6. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

6.1. Награди ще се предоставят единствено на участници, които:

- имат право да участват в Играта;

- участвали са в Играта при спазване на всички условия в настоящите Официални Правила (включително са направили покупка съгласно изискванията на настоящите Официални Правила);

- представили са свой документ за самоличност пред Организатора при поискване;

- поискали са наградата си в установения срок на щанд „Информация” в Гранд Мол Варна и са попълнили и подписали приемо-предавателен протокол за получаване на наградата.

6.2. Участник, който (1) при поискване не покаже или покаже неавтентичен/неистински документ за самоличност, или (2) е участвал в Играта в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Играта, нито да получи награда, а ако вече е получил или получил и консумирал награда той следва да я върне на Организатора или да му изплати левовата й равностойност, както и да възстанови заплатения от Организатора данък за предоставената награда.

РАЗДЕЛ 7. ОТГОВОРНОСТ

7.1. Организаторът на Играта не носи отговорност за участия, извършени от физически лица, които нямат право да участват в Играта или които са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

7.2. Организаторът не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Играта, предявени след срока на Играта, нито относно претенции за получаване на награда, непредявени в срок и съгласно изискванията на настоящите Официални Правила, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

7.3. Организаторът не е длъжен да предоставя награда на спечелил участник, предявил претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.

7.4. Организаторът не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху касовите бележки. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът на Играта дава наградите на участници, които отговарят на условията на Официалните Правила.

7.5. Организаторът не носи отговорност дали и при какви условия печелившите участници ще реализират наградите, както и не носи отговорност за каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградата. Организаторът не поема никакви допълнителни ангажименти към участниците в Играта, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

7.6. Организаторът на Играта не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични или други извънредни условия, епидемична обстановка и други).

7.7. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми като срив на информационната система, прекъсване на ел.захранването, техническа неизправност на компютъра, използван от участника, за неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да е причини, нито за възможността или невъзможността на участниците да се свържат с определен интернет сървър.

7.8. Ангажиментът на Организатора по предоставяне на наградите екскурзии в чужбина се изчерпва с предаване на туристическа агенция „CHART AIR” на имената и данните на печелившите участници заедно с копия от подписаните двустранни приемо – предавателни протоколи за спечелване на наградите.

РАЗДЕЛ 8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Обработката на лични данни на участниците в Играта се извършва от дружеството „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД с ЕИК 131343915 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ 2, Гранд Мол, ет.2, административен офис, въз основа на сключен договор с Организатора на Играта. „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД е администратор на лични данни регистриран в Комисията за защита на личните данни и дейността му е приведена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Фирмените политики, процедури и правила на „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД във връзка със защита на личните данни са публикувани на страницата www.grandmall-varna.com и участниците имат задължението да се запознаят с тях преди участие в Играта и да дадат своето съгласие за обработване на предоставените лични данни от „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД във връзка с Играта. Въпроси и молби свързани със защита на личните данни могат да се отправят на адреса на дружеството, посочен по – горе, или по електронна поща на адрес: office@grandmall-varna.com. Анонимни съобщения не се разглеждат.

8.2. Личните данни на участниците в Играта (три имена, ЕГН, телефон и електронна поща на лицето) се събират и обработват единствено за целите на попълване на талон за участие, осъществяване на връзка от Организатора с печеливш участник и съставяне на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ получаването на наградата.

8.3. С включването си в настоящата Игра участниците се считат за информирани и приемат, че:

- Ако участник спечели награда от Играта и желае да я получи, като необходимо условие за получаването на наградата той следва да предостави личните си данни (три имена и ЕГН) за попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ получаването на наградата;

- Ако изберат да предоставят личните си данни участниците го правят свободно, информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД с ЕИК 131343915 в качеството си на администратор на лични данни да съхранява и обработва предоставените лични данни за целите на Играта съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.

- Участниците потвърждават, че са запознати с: целта и средствата на обработка на личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; правото им да поискат личните ми данни да бъдат изтрити; и с всички останали права, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба. Участниците могат да упражнят правата си съгласно предходното изречение, като изпратят писмено искане до Организатора на Играта на адрес: office@grandmall-varna.com. Анонимни съобщения не се разглеждат от Организатора.

- Личните данни на печеливш участник ще бъдат заличени след изтичане на 1 (една) година от  края на срока на Играта, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок или не е налице друго основание за обработването им (например счетоводно или данъчно). Личните данни на непечелившите участници ще бъдат унищожени по контролиран начин незабавно след срока на Играта.

- „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД и неговите представители не събират и не обработват други лични данни на участниците, освен минимално необходимите, предвидени в тези Официални Правила. Всякакво друго извън горепосоченото събиране и обработване на лични данни за участници в Играта е неоторизирано и в нарушение на настоящите Официални Правила. Участниците могат да подадат сигнал за нарушение до КЗЛД и до Организатора на Играта на адрес: office@grandmall-varna.com. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

- Организаторът на Играта и „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД не носят отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни от трети лица.

- За неуредените в настоящите Официални Правила въпроси свързани с обработката на лични данни се прилага Политиката за защита на личните данни на „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД, достъпна на http://www.grandmall-varna.com в раздел Прес център / Фирмени политики, процедури и правила. За въпроси, отнасящи се до обработването на личните данни, които не са уредени в настоящите Официални Правила, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

9.1. Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални придобивки.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

10.1. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време в случай, че настъпят технически причини, промени в законодателството, разпореждания на компетентни органи, материални злоупотреби, нарушения на Официалните Правила, форсмажорни или други извънредни обстоятелства. Прекратяването на Играта се обявява по реда, посочен в т.1.2. по-горе. В тези случаи на участниците не се дължи никакво обезщетени или компенсация за участието им в Играта. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи от участниците, резултат от такова прекратяване на Играта.

РАЗДЕЛ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

11.1. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и участниците в нея се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение спорът се отнася до компетентния съд в гр. Варна. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

РАЗДЕЛ 12. ПУБЛИЧНОСТ

12.1. С участието си в настоящата Игра участниците предоставят изричното си съгласие в случай на получаване на награда техните имена, предоставени лични данни и снимки да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни или други рекламни материали на Гранд Мол Варна, като последният не дължи заплащане за това.

12.2. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В такива случаи решението и действията на Организатора не подлежат на протест или обжалване.

 

Организаторът желае успех на всички участници!