Новини
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА „Summer Joy“
26.05.2023г.
НА ГРАНД МОЛ ВАРНА

Играта „Summer Joy“ (наричана по долу „Играта“) на Гранд Мол Варна, се организира и провежда от „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА“ ЕООД, с ЕИК 148009056, със седалище и адрес на управление в град Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 2, Гранд Мол, ет. 2, административен офис, наричано за краткост „Организатор”. Участниците в играта се съгласяват с изложените тук по – долу правила за провеждане и се задължават да ги спазват.

Настоящите Официални правила („Правилата“) уреждат правилата за провеждане на Играта. Правилата са достъпни на интернет страницата на Организатора http://www.grandmall-varna.com през целия период на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, както и да прекрати или удължи срока на Играта по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.grandmall-varna.com. В такива случаи на участниците в Играта не се дължи индивидуално оповестяване, нито каквото и да е обезщетение/компенсация във връзка с промените/допълненията на Правилата. Играта по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана със социалната мрежа Фейсбук.

I. СРОК, ТЕРИТОРИЯ, НАГРАДИ И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Играта се провежда в периода от 27.05.2023г. до: 31.07.2023г. или до изчерпване на количествата на осигурените от Организатора предметни награди, което от двете настъпи по - рано.

2. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3. Предметните награди са:

- електрическо колело

-електрически скутер

-тротинетки

-ваучери за пазаруване от различни търговски обекти на територията на Гранд Мол

-термочаши

-термобутилки

- мини тонколонки

4. Право на участие в Играта има всяко лице, направило покупка в търговски център Гранд Мол Варна на стойност поне 100 лв. (сто лева) на един касов бон в периода от 27 Май 2023г. до края на Срока на играта, както е определен в т.1 по – горе, което към датата на заявяване на желание за участие в Играта е навършило 18 години, с изключение на следните лица: служителите на Търговския център и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Търговския център; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

5. В Играта могат да участват касови бележки за покупка от всички търговски обекти в Гранд Мол Варна.

*За избягване на съмнение се уточнява изрично, че в понятието „покупка“ не се включва заплащане на сметки за ползвани комунални услуги/консумативи като електричество, вода, топлоенергия, телефон, интернет, телевизия, обмяна на валута и други подобни услуги/консумативи в търговските обекти на телекомуникационните оператори, на касите на Изипей в Търговския център и обменно бюро Тавекс. Касови бележки от плащания на комунални услуги/консумативи и обмяна на валута,  не могат да участват в Играта.

Касови бонове от покупки в супермаркет „БУЛМАГ“ могат да участват в Играта.

6. Лицата, отговарящи на изискванията по точка 4 по – горе, следва да представят касовите си бонове в същия ден на информационен щанд на Гранд Мол Варна, където теглят скреч карта /карта с поле за изтриване/. Част от скреч картите са печеливши, като на тях, след изтриване, е записана предметната награда, която клиента печели и получава на момента от информационен щанд, а именно една от следните награди:

1бр.

електрическо колело

2бр.

електрически скутера

10бр.

тротинетки

1 500бр.

термо чаши

1 300бр.

термо бутилки

40бр.

мини тонколонки

10бр.

ваучера на стойност 100 лв. за пазаруване от магазин TECHNOMARKET

20бр.

ваучера на стойност 100 лв. за пазаруване от магазин HIPPOLAND

20бр.

ваучера на стойност 100 лв. за пазаруване от магазин RESERVED

10бр.

ваучера на стойност 100 лв. за пазаруване от магазин INTERSPORT

20бр.

10 лв отстъпка при покупка над 100 лв. в магазин INTERSPORT

10бр.

20 лв отстъпка при покупка над 150 лв. в магазин INTERSPORT

20бр.

20 % отстъпка в магазин INTERSPORT

10бр.

ваучера на стойност 50 лв. за пазаруване от магазин HM

10бр.

ваучера на стойност 100 лв. за пазаруване от магазин FLAIR

3бр.

мъжка тениска по избор от магазин FLAIR

3бр.

дамска тениска по избор от магазин FLAIR

2бр.

шапка по избор от магазин FLAIR

3бр.

мешка по избор от магазин FLAIR

10бр.

ваучер на стойност 100 лв. за пазаруване в магазин NIKE

10бр.

ваучер на стойност 100 лв. за пазаруване в магазин SKETCHERS

10бр.

ваучера на стойност 50 лв. за пазаруване в магазин SKETCHERS

10бр.

ваучера на стойност 70 лв. за пазаруване в магазин DEICHMAN

10бр.

ваучера за 40% намаление от редовната цена на продуктите в магазин UNDER ARMOUR

При получаване на предметната награда служителят на информационен щанд поставя печат на гърба на касовия бон, което удостоверява получаването на наградата.

Лицата, изтеглили скреч карта, която не е печеливша, могат да участват в допълнителна лотария със следните предметни награди: 3 броя телевизори Samsung, като за целта те следва да попълнят талона ( с коректно изписване на три имена, телефон и имейл адрес), намиращ се на гърба на скреч картата и да го пуснат в урната, поставена за тази цел на информационен щанд. Двама от печелившите от томболата ще бъдат изтеглени и обявени на 17.07.2023г., а третият на 1.08.2023г., както и ще бъдат уведомени лично по имейл.

7. Организаторът раздава до 230 (двеста и тридесет) броя скреч карти на ден. Организаторът не носи отговорност ако тази бройка предметни награди се окаже недостатъчна за всички клиенти, представили касови бонове през съответния ден – в такъв случай награди печелят първите клиенти до изчерпване на дневния лимит.

II. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Обработката на лични данни на участниците в Играта се извършва от дружеството „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД с ЕИК 131343915 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ 2, Гранд Мол, ет.2, административен офис, въз основа на сключен договор с Организатора на Играта. „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД е администратор на лични данни регистриран в Комисията за защита на личните данни и дейността му е приведена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Фирмените политики, процедури и правила на „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД във връзка със защита на личните данни са публикувани на страницата www.grandmall-varna.com и участниците имат задължението да се запознаят с тях преди участие в Играта и да дадат своето съгласие за обработване на предоставените лични данни от „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД във връзка с Играта. Въпроси и молби свързани със защита на личните данни могат да се отправят на адреса на дружеството, посочен по – горе, или по електронна поща на адрес: office@grandmall-varna.com. Анонимни съобщения не се разглеждат.

8.2. Личните данни на участниците в Играта (три имена, ЕГН, телефон и електронна поща на лицето) се събират и обработват единствено за целите на попълване на Талон за участие, осъществяване на връзка от Организатора с печеливш участник и съставяне на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ получаването на наградата.

8.3. С включването си в настоящата Игра участниците се считат за информирани и приемат, че:

- Ако участник спечели награда от Играта и желае да я получи, като необходимо условие за получаването на наградата той следва да предостави личните си данни (три имена и ЕГН) за попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ получаването на наградата;

- Ако изберат да предоставят личните си данни участниците го правят свободно, информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД с ЕИК 131343915 в качеството си на администратор на лични данни да съхранява и обработва предоставените лични данни за целите на Играта съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.

- Участниците потвърждават, че са запознати с: целта и средствата на обработка на личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; правото им да поискат личните ми данни да бъдат изтрити; и с всички останали права, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба. Участниците могат да упражнят правата си съгласно предходното изречение, като изпратят писмено искане до Организатора на Играта на адрес: office@grandmall-varna.com. Анонимни съобщения не се разглеждат от Организатора.

- Личните данни на печеливш участник ще бъдат заличени след изтичане на 1 (една) година от  края на срока на Играта, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок или не е налице друго основание за обработването им (например счетоводно или данъчно). Личните данни на непечелившите участници ще бъдат унищожени по контролиран начин незабавно след срока на Играта.

- „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД и неговите представители не събират и не обработват други лични данни на участниците, освен минимално необходимите, предвидени в тези Официални Правила. Всякакво друго извън горепосоченото събиране и обработване на лични данни за участници в Играта е неоторизирано и в нарушение на настоящите Официални Правила. Участниците могат да подадат сигнал за нарушение до КЗЛД и до Организатора на Играта на адрес: office@grandmall-varna.com. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

- Организаторът на Играта и „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД не носят отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни от трети лица.

- За неуредените в настоящите Официалните Правила въпроси свързани с обработката на лични данни се прилага Политиката за защита на личните данни на „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД, достъпна на http://www.grandmall-varna.com в раздел Прес център / Фирмени политики, процедури и правила. За въпроси, отнасящи се до обработването на личните данни, които не са уредени в настоящите Официалните Правила, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

III. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност да се постигне споразумение – чрез намесата на компетентните органи.

10. Организаторът не носи отговорност за щети, вреди, загуби, травми или повреди нанесени на участник или на неговото имущество по време на или във връзка с участието му в Играта.

Събития
Да споделим Никулден - благотворително събитие
03 Декември, 2023
Да посрещнем Дядо Коледа
02 Декември, 2023
BlackWeekend
24 - 26 Ноември, 2023
Промоции
Аптека Subra