Новини
Обява
15.06.2022г.
Съобщение за провеждане на консултации

СЪОБЩЕНИЕ ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

 по доклад за екологична оценка /ЕО/ „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“ на  поземлени имоти  №№32278.32.9, 32278.32.12, 32278.32.34, 32278.75.1, 32278.75.9, 32278.71.22, 32278.71.24, 32278.71.25, 32278.71.20, 32278.32.11, 32278.32.4, 32278.32.2, 32278.32.35, 32278.71.14, 32278.71.15, 32278.71.16, 32278.71.17, 32278.71.18, 32278.71.19, 32278.75.2, 32278.75.184, 32278.32.1, 32278.32.5, 32278.32.8, 32278.32.15, 32278.32.23, 32278.32.30, 32278.32.31, 32278.32.32, 32278.32.33, 32278.32.36, 32278.32.37, 32278.32.175, 32278.32.166, 32278.32.183, 32278.68.337, 32278.71.213, обща площ 388.741 дка, землище на град Игнатиево, община Аксаково, област Варна, възложител: „Оркид Лоджистик Центърс“ ЕООД съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т.  2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм./.

 

1. Информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Информация за възложителя на плана (орган или оправомощено по закон за трето лице) име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес за електронна поща

 1. Възложител на ПУП-ПРЗ:

     „Оркид Лоджистик Центърс“ ЕООД, ЕИК 175100396;

 1. Със седалище и адрес на управление: ул. „Андрей Сахаров“ № 2, Гранд мол, ет. 2, административен офис, град Варна, община Варна;
 2. Адрес за кореспонденция: ул. „Андрей Сахаров“ № 2, Гранд мол, ет. 2, административен офис, град Варна, община Варна;
 3. Управител: г-н  Маи Миретцки;
 4.    Лице за контакти: г-жа Ани Златанова-Коен Ятимян;
 5. Телефон за връзка и електронна поща: GSM 0878959886,  е-mail: ani_zlatanova@yahoo.com.

2. Обща информация за предложения план/програма:

а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;

          С Протокол №21 от 25.02.2021 г. от заседание на Общински съвет Аксаково с Решение 21.34/25.02.2021 г. се разрешава изработване на „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване“ в горецитирания обхват.

Целта на проекта за ПУП-ПРЗ, е да се приложи процедура по чл.16, ал.1 от ЗУТ за цялостен обхват на част от територия. Предвижда се нова улична мрежа между общинския път и горецитраните имоти, като ще се обособят четири квартала с урегулирани поземлен имоти.

 С ново Решение №38.18/31.03.2022 г. на Общински съвет Аксаково е допусната промяна  в обхвата на плана с добавени още 5 имота (№№32278.32.175, 32278.32.166, 32278.32.183, 32278.68.337, 32278.71.213) които са ведомствени пътища – общинска публична собственост, т.е предмета на плана е променил своите граници, а именно:  „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“ за  поземлени имоти  №№32278.32.9, 32278.32.12, 32278.32.34, 32278.75.1, 32278.75.9, 32278.71.22, 32278.71.24, 32278.71.25, 32278.71.20, 32278.32.11, 32278.32.4, 32278.32.2, 32278.32.35, 32278.71.14, 32278.71.15, 32278.71.16, 32278.71.17, 32278.71.18, 32278.71.19, 32278.75.2, 32278.75.184, 32278.32.1, 32278.32.5, 32278.32.8, 32278.32.15, 32278.32.23, 32278.32.30, 32278.32.31, 32278.32.32, 32278.32.33, 32278.32.36, 32278.32.37, 32278.32.175, 32278.32.166, 32278.32.183, 32278.68.337, 32278.71.213, обща площ 388.741 дка, землище на град Игнатиево, община Аксаково, област Варна, възложител: „Оркид Лоджистик Центърс“ ЕООД. 

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;

Съгласно действащото законодателство не е предвиден срок на действие на подробния устройствен план (ПУП). Етапа на изпълнение на плана е провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към него, по реда на чл. 20, ал. l и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм./.

в) териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;

ПУП-ПРЗ за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“ на  поземлени имоти  №№32278.32.9, 32278.32.12, 32278.32.34, 32278.75.1, 32278.75.9, 32278.71.22, 32278.71.24, 32278.71.25, 32278.71.20, 32278.32.11, 32278.32.4, 32278.32.2, 32278.32.35, 32278.71.14, 32278.71.15, 32278.71.16, 32278.71.17, 32278.71.18, 32278.71.19, 32278.75.2, 32278.75.184, 32278.32.1, 32278.32.5, 32278.32.8, 32278.32.15, 32278.32.23, 32278.32.30, 32278.32.31, 32278.32.32, 32278.32.33, 32278.32.36, 32278.32.37, 32278.32.175, 32278.32.166, 32278.32.183, 32278.68.337, 32278.71.213, обща площ 388.741 дка, ще се реализира в землището на град Игнатиево, община Аксаково, област Варна, възложител: „Оркид Лоджистик Центърс“ ЕООД е с обхват за малки територии на местно равнище в едно землище.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);

Територията не попада в границите на защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-близката е BG0000191 “Варненско-Белославско езеро”, определена съгласно чл.6, ал. 1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на ОСВ.

д) основни цели на плана/програмата;

         Общите цели на екологичната оценка са насочени към по-добро обвързване на плана към опазването на околната среда, увеличаване на участието в процеса на вземане на решение на представители на различни заинтересовани групи и институции, чрез запознаване с плана и неговата оценка.

          Главната цел на екологичната оценка към ПУП-ПРЗ е да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото здраве от реализацията на плана.

е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);

Финансирането на Плана е изцяло за сметка на възложителя.

ж)  срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;

 1. Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, както и по проекта за ПУП, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г” и т. 2 „а-в” от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
 2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка;
 3. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;

3. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата;

Контролният орган по реда на Закона за устройство на територията  е Общински съвет на община Аксаково.

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;

    Решение на Общински съвет Аксаково на ПУП-ПРЗ.

5. Място за публичен достъп и време за запознаване с проекта на ПУП и доклада за екологична оценка към него и лица притежаващи необходимата квалификация, определени да предоставят устни разяснения на място:

  Публичен достъп на ПУП-ПРЗ осигурен на адрес:

община Аксаково, в сградата на община Аксаково, ул. “Г. Петлешев” № 58 Б, гр. Аксаково, всеки работен ден от 9.30 до 16 часа, Лицe за контакти: еколога на община Аксаково.

град Игнатиево община Аксаково, област Варна, сградата на кметство село Игнатиево, община Аксаково, всеки работен ден от 9.30 до 16 часа, Лицe за контакти: кмет на град Игнатиево.

 

6.Срок за изразяване на становища по ПУП-ПРЗ:

30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 01.06. 2022 г.

7. Начин на изразяване на становищата:

      Становища могат да се депозират на адрес:

 •   община Аксаково, в сградата на община Аксаково, ул. “Г. Петлешев” № 58 Б, гр. Аксаково, всеки работен ден от 9.30 до 16 часа, Лицe за контакти: еколога на община Аксаково.
 •   град Игнатиево община Аксаково, област Варна, сградата на кметство село Игнатиево, община Аксаково, всеки работен ден от 9.30 до 16 часа, Лицe за контакти: кмет на град Игнатиево.
 •   гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 2, Гранд мол, ет. 2, Административен офис, град  Варна. GSM 0878959886, е-mail: ani_zlatanova@yahoo.com

Лицe за контакти: експерт от екипа Самуил Добрев, телефон, 0898295153

                                            Ани Златанова-Коен Ятимян; телефон, 0878959886

               Свързани документи: Доклад за ПУП-ПРЗ, Нетехническо резюме, приложения

Събития
Цветен Първи Юни - Маг Паскал
01 Юни, 2024
Цветен Първи Юни - Куклен театър Трите Феи
01 Юни, 2024
Цветен Първи Юни
01 Юни, 2024
Промоции